Đăng nhập

NinjaMailPro - Trail

Miễn phí

Thuộc tính

 • Số Email được gửi tối đa: 100
 • Giới hạn gửi mail: 20 email / 1 giờ
 • Nhóm Email tối đa: 5
 • Người nhận mail tối đa: 200
 • Chiến dịch tối đa: 10
 • Kích cỡ tối đa của tất cả tệp tin: 10 MB
 • Kích cỡ tối đa của tệp tin tải lên: 5 MB
 • Tạo máy chủ gửi mail: Không
 • Tạo tên miền gửi mail: Không
 • Tạo Máy chủ Xác thực Email: Không

NinjaMailPro - Bronze

190,000 VNĐ / 1 month

Thuộc tính

 • Số Email được gửi tối đa: 3,500
 • Giới hạn gửi mail: 600 email / 1 giờ
 • Nhóm Email tối đa: 20
 • Người nhận mail tối đa: 3,500
 • Chiến dịch tối đa: 50
 • Kích cỡ tối đa của tất cả tệp tin: 30 MB
 • Kích cỡ tối đa của tệp tin tải lên: 5 MB
 • Tạo máy chủ gửi mail: Không
 • Tạo tên miền gửi mail: Không giới hạn
 • Tạo Máy chủ Xác thực Email: Không

NinjaMailPro - Silver

350,000 VNĐ / 1 month

Thuộc tính

 • Số Email được gửi tối đa: 7,500
 • Giới hạn gửi mail: 800 email / 1 giờ
 • Nhóm Email tối đa: 35
 • Người nhận mail tối đa: 7,500
 • Chiến dịch tối đa: 100
 • Kích cỡ tối đa của tất cả tệp tin: 50 MB
 • Kích cỡ tối đa của tệp tin tải lên: 5 MB
 • Tạo máy chủ gửi mail: Không
 • Tạo tên miền gửi mail: Không giới hạn
 • Tạo Máy chủ Xác thực Email: Không

NinjaMailPro - Gold

525,000 VNĐ / 1 month

Thuộc tính

 • Số Email được gửi tối đa: 12,000
 • Giới hạn gửi mail: 1,000 email / 1 giờ
 • Nhóm Email tối đa: 60
 • Người nhận mail tối đa: 12,000
 • Chiến dịch tối đa: 150
 • Kích cỡ tối đa của tất cả tệp tin: 100 MB
 • Kích cỡ tối đa của tệp tin tải lên: 5 MB
 • Tạo máy chủ gửi mail: Không
 • Tạo tên miền gửi mail: Không giới hạn
 • Tạo Máy chủ Xác thực Email: Không

NInjaMailPro - Platinum

950,000 VNĐ / 1 month

Thuộc tính

 • Số Email được gửi tối đa: 25,000
 • Giới hạn gửi mail: 1,200 email / 1 giờ
 • Nhóm Email tối đa: 100
 • Người nhận mail tối đa: 25,000
 • Chiến dịch tối đa: 250
 • Kích cỡ tối đa của tất cả tệp tin: 120 MB
 • Kích cỡ tối đa của tệp tin tải lên: 5 MB
 • Tạo máy chủ gửi mail: Không
 • Tạo tên miền gửi mail: Không giới hạn
 • Tạo Máy chủ Xác thực Email: Không

NinjaMailPro - Diamond

1,850,000 VNĐ / 1 month

Thuộc tính

 • Số Email được gửi tối đa: 55,000
 • Giới hạn gửi mail: 1,800 email / 1 giờ
 • Nhóm Email tối đa: 200
 • Người nhận mail tối đa: 55,000
 • Chiến dịch tối đa: 550
 • Kích cỡ tối đa của tất cả tệp tin: 250 MB
 • Kích cỡ tối đa của tệp tin tải lên: 5 MB
 • Tạo máy chủ gửi mail: Không
 • Tạo tên miền gửi mail: Không giới hạn
 • Tạo Máy chủ Xác thực Email: Không